5510 sayılı kanun reform olmasaydı Ssk emekli maaşı ne olurdu?

Sevgili okuyucularım,

5510 Sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanunla yapılan 2000 yılındaki düzenleme de; Madde 61 - (Değişik madde: 25/08/1999 - 4447/7 md.) Sigortalının her takvim yılına ait prime esas kazancı, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren aylık talep tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılarak bulunan yıllık kazançlar toplamının, toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazancın 360 katı, aylığın hesaplanmasına esas ortalama yıllık kazancı oluşturur.

Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3 600 gününün her 360 günü için %3.5, sonraki 5 400 günün her 360 günü için %2 ve daha sonraki her 360 gün için %1.5 oranlarının toplamıdır.

Hesaplanan yaşlılık aylığı, aylık bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak bağlanır.

2000  yılı ila 2008/09 arasında 4/a emekli maaşı hesaplanmasında;

A) Gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme değeri %100 alınması..

B)Aylık Bağlama Oranı 3600 gününün her 360 günü için %3.5, sonraki 5 400 günün her 360 günü için %2 ve daha sonraki her 360 gün için %1.5 oranlarının toplamıdır.

C) Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak bağlanır.

Aylık Bağlama Oranında Sınır Yoktur.

5510 Sayılı Reform Yasa!

Kanun ile getirilen sisteme göre, her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının
(TÜFE) % 100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) % 30’unun
toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan güncelleme katsayısına göre
güncellenen tüm sigortalılık süresindeki yıllık prime esas kazançlar toplamının, toplam prim
ödeme gün sayısına bölünmesiyle elde edilen ortalama günlük kazancın 30 katı, aylıkların
hesabına esas ortalama aylık kazancı oluşturmaktadır.
Yeni sistem, 2008/Ekim (dahil) ve bundan sonra sigortalı olanların aylıklarının tespiti
ile bu tarihten önce sigortalı olup, 2008/Ekim (dahil) başından sonra tahsis talebinde bulunan
sigortalıların 2008/Ekim (dahil) sonraki çalışmalarına ilişkin yeni kısmi aylıklarının hesabına
esas ortalama aylık kazançlarının belirlenmesinde uygulanacaktır.

Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen
toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanacaktır. Bu
hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacaktır.

Aylık Bağlama Oranı %90'ı geçmez.

A)Reform yasa ile ABO Üst sınır %90

B)GH ise %30 benimsenmiştir.

C)Bağlanan Aylığa Ocak ve Temmuz zamları ilave edilir.

İntibak mı yapılır yoksa bu makas tavandan prim ödeyenler için kayıp hanesine mi yazılır...

İşin özü, tavandan prim ödeyenlerin sigorta primleri potada güncellenirken eritilmiş istenilen sonuca ulaşmamıştır.